<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>

t? v?n mi?n phí:

+84-0363676659

Tin t?c OKATA

Liên h?

G?n ?ay okata nh?n ???c m?t s? y t??ng v? máy b?n vít t? khách hàng

Ngày ??ng:2022-05-19 13:55:39  L??t xem:
G?n ?ay okata nh?n ???c m?t s? y t??ng v? máy b?n vít t? khách hàng

G?n ?ay chúng t?i ti?p ?ón m?t khách hàng m?i s?n xu?t s?n ph?m gh? sofa, h? mu?n m?t day chuy?n s?n xu?t có thêm thi?t b? b?n vít t? ??ng ?? nang cao hi?u su?t s?n xu?t c?a s?n ph?m, máy nh? g?n c?n b?t 6 vít tác d?ng khóa c? ??nh.

C?ng ngh? th?ng minh OKATA ?? l?a ch?n máy b?n vít t? ??ng ??t sàn bàn xoay sau khi phan tích các s?n ph?m và day chuy?n s?n xu?t d?a theo yêu c?u s? d?ng c?a khách hàng. Bàn xoay chia ?? 6 v? trí tu?n hoàn theo dòng ch?y tròn ?? t?ng t?c ?? thao tác và ???c trang b? 6 b? ph?n si?t ch?t có th? khóa 6 ?c vít cùng lúc. Máy b?n vít t? ??ng c?ng ???c trang b? m?t thanh tr??t chuy?n ??ng c? h?c ?? th?c hi?n nhi?u khau nh? ??t s?n ph?m, l?p ráp máy, ki?m tra, n?p khóa vít và t? ??ng d? hàng, giúp c?i thi?n ?áng k? hi?u qu? s?n xu?t c?a máy. S?n l??ng và hi?u qu? có th? ???c t?ng lên nhanh chóng.

C?ng ty TNHH C?ng ngh? Th?ng minh Okata Qu?ng ??ng ???c thành l?p vào n?m 2005. C?ng ty lu?n t?p trung vào nghiên c?u phát tri?n và s?n xu?t các thi?t b? t? ??ng hóa có ?? chính xác cao. C?ng ty d?c s?c vào vi?c máy móc thay th? con ng??i và thành l?p các x??ng s?n xu?t kh?ng ng??i, v?i s?n ph?m c?t l?i c?a mình là "máy hàn thi?c t? ??ng, máy b?n vít t? ??ng và máy tra keo t? ??ng", ?? hình thành các h? th?ng gi?i pháp và thi?t b? ?ng d?ng cho các ngành c?ng nghi?p khác nhau nh? ?i?n t?, thi?t b? ?i?n, k? thu?t s?, thi?t b? gia d?ng, ?? ch?i, th?ng tin liên l?c, ? t? và n?ng l??ng m?i, và d?n d?n phát tri?n thành m?t doanh nghi?p n?i ti?ng trong ngành, C?ng ngh? th?ng minh OKATA là doanh nghi?p c?ng ngh? cao thu?c c?p Qu?c gia ?? ???c ch?ng nh?n và là doanh nghi?p c?ng ngh? dan doanh, có h?n 70 b?ng sáng ch? ??c quy?n, trong ?ó có h?n 30 b?ng sáng ch? phát minh và b?n quy?n sáng tác ph?m m?m. C?ng ty ?? th?ng qua ch?ng nh?n h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng qu?c t? ISO 9001 và hàng lo?t s?n ph?m c?a c?ng ty ?? ??t nhi?u ch?ng nh?n khác nhau nh? UL, GS và CE. Có tr? s? chính t?i ??ng Qu?n, có v?n phòng t?i B?c Kinh, Th??ng H?i, Nam Kinh. V?n hóa doanh nghi?p "Chính tr?c, Trung th?c, H?p tác và Chia s?" và qu?n ly tiêu chu?n khoa h?c, ?? quy t? m?t l??ng l?n nhan tài xu?t s?c: k? s? thi?t k? c? khí có tham niên, k? s? ph?n m?m và nhan viên b?o trì thi?t b? chuyên nghi?p, m?i ng??i h?p tác ?n y trong nghiên c?u phát tri?n s?n ph?m và m?i m?t ph?c v?, lu?n ??t m?c tiêu ch?t l??ng ?u vi?t lên t?ng chi ti?t, ?? dành ???c s? tín nhi?m và ?ng h? to l?n t? khách hàng, Hi?n nay ?? tr? thành ??i tác chi?n l??c c?a nhi?u doanh nghi?p n?i ti?ng th? gi?i. C?ng ngh? th?ng minh OKATA ?? duy trì m?i quan h? h?p tác nghiên c?u khoa h?c lau dài t?t ??p v?i nhi?u tr??ng ??i h?c n?i ti?ng trong n??c v?i thái ?? c?i m? hài hòa, kh?ng ng?ng phát tri?n ??i m?i ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a nhi?u khách hàng h?n.

久久精品免费看国产一区二区_欧美视频二区欧美影视_一本久久A久久精品综合_人妻有码中文字幕在线
<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>