<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>

t? v?n mi?n phí:

+84-0363676659

Tin t?c OKATA

Liên h?

Máy hàn laser

Ngày ??ng:2023-04-10 16:41:59  L??t xem:
Máy hàn laser

Máy hàn laser hay còn g?i là máy hàn la-ze là lo?i máy dùng ?? hàn laser trong gia c?ng v?t li?u.

Hàn laser s? d?ng các xung laser n?ng l??ng cao ?? làm nóng c?c b? v?t li?u trong m?t khu v?c nh?. N?ng l??ng c?a b?c x? laser khu?ch tán vào bên trong v?t li?u th?ng qua d?n nhi?t.

V?t li?u ???c nung ch?y ?? t?o thành m?t b? nóng ch?y . ?ay là m?t lo?i ph??ng pháp hàn m?i, ch? y?u nh?m m?c ?ích hàn các v?t li?u có thành m?ng và linh ki?n chính xác. Nó có th? th?c hi?n hàn ?i?m, hàn n?i.

Hàn ch?ng, hàn kín, v.v., t? s? sau r?ng cao, chi?u r?ng m?i hàn nh?, vùng ?nh h??ng nhi?t nh?, bi?n d?ng nh?, t?c ?? hàn nhanh, m?i hàn m?n và ??p, kh?ng c?n x? ly ho?c ch? x? ly ??n gi?n sau khi hàn,

M?i hàn có ch?t l??ng cao, kh?ng có l? khí, có th? ?i?u khi?n chính xác, ?i?m sáng t?p trung nh?, ?? chính xác ??nh v? cao và d? dàng th?c hi?n t? ??ng hóa.

Y kép ho?t ??ng liên t?c giúp gi?m th?i gian ch? h? li?u. B?ng c? c?u lên li?u và xu?ng li?u t? ??ng, th?c hi?n m?t l?u trình tác nghi?p

C? c?u b? thi?c t? ??ng c?ng nghi?p, n?p thi?c chính xác

Ch?c n?ng ki?m tra phát hi?n t?c thi?c bên trong, k?t thi?c, day kh?ng thi?c

C? ch? ??u m? hàn làm s?ch chan kh?ng, gi?i quy?t v?n ?? c?n thi?c kh?ng th? v? sinh s?ch trên ??u m? hàn gay ra m?i hàn kh?ng ??t ho?c ?i?m hàn b? b?n do ph??ng pháp v? sinh th?i khí truy?n th?ng.

Nó s? c?i thi?n ?áng k? vi?c làm s?ch máy ho?c tái ch? x? thi?c.愛采購主圖.jpg

Khói hàn thi?c có th? th?i qua ???ng ?ng ho?c l?c tr?c ti?p ?? tránh b?nh ngh? nghi?p do ng??i th? hàn hít ph?i khói dài ngày

Thi?t k? theo s?n ph?m các ??u m? hàn c??ng ?? cao nhi?u l?p m? có kh? n?ng ch?ng oxy hóa ? nhi?t ?? cao.

Thi?t k? ??nh v? th? ho?c ?? ??nh v? m?i nh?t d? dàng tháo r?i và l?p ráp, h?n n?a vì thay ??u m? hàn mà khi?n v? trí di chuy?n.

Nhi?u ??u m? hàn khác nhau có th? ???c thi?t k? theo nhu c?u c?a khách hàng.

Có nhi?u b? ch??ng trình ghi nh? có th? ???c ghi nh? riêng bi?t tùy theo các s?n ph?m khác nhau. C?ng c? ?i?u khi?n hàn có nhi?u b? nh? ?i?u ki?n hàn và có th? ???c thi?t k? theo các ?i?m hàn có kích c? khác nhau.

D? h?c và v?n hành ??n gi?n, có th? h?c trong vòng 1 gi?.

?? chính xác ±0.02mm ??m b?o ?? chính xác c?a các v? trí hàn trong quá trình s?n xu?t

Có th? s? d?ng kèm b?ng t?i v?n chuy?n t? ??ng hóa, th?c hi?n tác nghi?p hoàn toàn t? ??ng, d? dàng k?t n?i máy

Có th? thêm CCD làm ch?c n?ng ki?m tra b? sung, giám sát ch?t l??ng trong su?t quá trình

久久精品免费看国产一区二区_欧美视频二区欧美影视_一本久久A久久精品综合_人妻有码中文字幕在线
<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>