<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>

t? v?n mi?n phí:

+84-0363676659

Bách khoa c?ng ngh?

Liên h?

Máy hàn thi?c t? ??ng và day chuy?n hàn t? ??ng ???c cung c?p b?i okata qu?ng ??ng

Ngày ??ng:2022-09-01 14:42:28  L??t xem:
Máy hàn thi?c t? ??ng và day chuy?n hàn t? ??ng ???c cung c?p b?i okata qu?ng ??ng

Hàn là m?t trong nh?ng quy trình c?ng ngh? quan tr?ng nh?t trong ngành ch? t?o. ???c ?ng d?ng ngày càng r?ng r?i trong các ngành ngh? nh? ch? t?o máy móc, c?ng nghi?p h?t nhan, hàng kh?ng v? tr?, giao th?ng n?ng l??ng, hóa d?u, xay d?ng và ?i?n t?. V?i s? phát tri?n c?a khoa h?c c?ng ngh?, hàn t? ph??ng pháp k?t n?i linh ki?n ??n gi?n và ph??ng pháp gia c?ng ph?i th? ?? phát tri?n thành m?t quy trình c? s? trong ngành ch? t?o và ph??ng pháp s?n xu?t cho ra s?n ph?m thành ph?m có kích th??c chính xác. Hàn th? c?ng truy?n th?ng kh?ng còn áp ?ng ???c yêu c?u v? ch?t l??ng và s? l??ng trong ch? t?o s?n ph?m c?ng ngh? cao n?a.


S? phát tri?n c?a k? thu?t ?i?n t?, k? thu?t máy tính, ?i?u khi?n s? và c?ng ngh? robot ?? t?o c? s? r?t thu?n l?i cho vi?c t? ??ng hóa quá trình hàn, tham nh?p vào nhi?u l?nh v?c hàn khác nhau, s?n xu?t hàn t? ??ng hóa là xu h??ng t?t y?u.

Hàn là m?t quy trình c?ng ngh? tiên ti?n toàn di?n có liên quan ch?t ch? ??n s? phát tri?n c?a các ngành khoa h?c m?i n?i, C?ng ngh? t? ??ng hóa hàn liên quan ??n v?t li?u, máy móc, ?i?n t?, th?ng tin, ?i?u khi?n và các l?nh v?c liên ngành khác. Quy trình s?n xu?t t? ??ng hóa bao g?m các khau t? chu?n b? v?t li?u, c?t, l?p ráp, hàn, ki?m tra c?u thành m?t trong ?ó là t? ??ng hóa quy trình s?n xu?t s?n ph?m hàn. Ch? khi th?c hi?n c? gi?i hóa và t? ??ng hóa quy trình này m?i có th? có ???c ch?t l??ng s?n ph?m hàn ?n ??nh và nh?p ?? s?n xu?t can b?ng, ??ng th?i ??t ???c n?ng su?t lao ??ng cao

 

K? t? khi M? tung ra robot c?ng nghi?p ??u tiên trên th? gi?i vào n?m 1962, hàng tri?u robot c?ng nghi?p ?? ???c ??a vào s?n xu?t và ?ng d?ng trên toàn th? gi?i. Robot hàn hay còn g?i là máy hàn thi?c t? ??ng ???c ?ng d?ng vào các v? trí làm vi?c hàn. Khác v?i hàn sóng, hàn ??i l?u ,ch? y?u ???c s? d?ng cho các thi?t b? hàn th? c?ng ??n gi?n và có th? l?p l?i.

Robot hàn là m?t ti?n b? mang tính cách m?ng trong t? ??ng hóa hàn, nó phá v? ph??ng pháp t? ??ng hóa hàn c?ng nh?c truy?n th?ng và phát tri?n m?t ph??ng pháp s?n xu?t t? ??ng hóa linh ho?t. Robot hàn giúp cho vi?c s?n xu?t hàn t? ??ng các l? s?n ph?m nh? tr? nên kh? thi. Trong day chuy?n s?n xu?t robot hàn, các b? ph?n hàn có th? ???c hàn t? ??ng cùng lúc.

Sau ?ay là nh?ng ?u ?i?m chính c?a robot hàn:


1.?n ??nh và nang cao ch?t l??ng m?i hàn, ??m b?o tính ??ng nh?t

 

2.Nang cao n?ng su?t lao ??ng, s?n xu?t liên t?c 24/24


3.C?i thi?n ?i?u ki?n làm vi?c c?a ng??i lao ??ng và cho phép h? làm vi?c trong m?i tr??ng ??c h?i

  

4.Gi?m yêu c?u v? k? thu?t thao tác c?a c?ng nhan  


5.Rút ng?n chu k? th?i gian chu?n b? thay hình d?ng, ??i ??i s?n ph?m và gi?m ??u t? thi?t b? t??ng ?ng   


6.Có th? th?c hi?n t? ??ng hóa hàn các s?n ph?m nh? hàng lo?t 


7.Có th? hoàn thành c?ng vi?c hàn mà c?ng nhan khó th?c hi?n ???c 


8.Cung c?p n?n t?ng k? thu?t cho day chuy?n s?n xu?t hàn linh ho?t 

Máy hàn là m?t thi?t b? c? khí ???c trang b? c?a s? trong su?t kích th??c l?n ?? quan sát toàn b? quá trình hàn, ?óng vai trò r?t quan tr?ng trong vi?c phát tri?n s?n ph?m và t?i ?u hóa ???ng cong quy trình. Ki?m soát nhi?t ?? s? d?ng b? ?i?u khi?n th?ng minh tr?c quan có ?? chính xác cao, ?i?u khi?n ???ng cong hoàn h?o có th? l?p trình, ki?m soát nhi?t ?? chính xác, cài ??t th?ng s? ??n gi?n và v?n hành d? dàng. Nó có th? hoàn thành vi?c hàn các bo m?ch PCB m?t m?t và hai m?t ? m?i ki?u d?ng nh? CHIP, SOP, PLCC, QFP và BGA. Hi?u qu? c?ng vi?c c?c k? cao, m?t máy hàn, m?t tr?m in l?a và hai c?ng nhan có th? hoàn thành g?n 100 t?m PCB c? l?n nh?t và hàng nghìn t?m PCB c? nh?. Máy hàn ?? thay ??i thói quen r?ng máy hàn ch? có th? d?a vào làm mát t? nhiên ho?c rút bo m?ch PCB ra ?? làm mát bên ngoài máy hàn, làm cho ???ng cong quá trình hàn ??i l?u tr? nên hoàn h?o h?n và tránh làm h?ng thi?t b? g?n trên b? m?t và d?ch chuy?n hàn .

OKATA Qu?ng ??ng chuyên s?n xu?t máy hàn t? ??ng hóa, có ??i ng? thi?t k? 16 n?m, kh?i ??u là m?t th??ng hi?u máy hàn có ti?ng lau n?m và ???c nhi?u khách hàng nh?t trí khen ng?i ?ánh giá t?t!

IMG_20220817_150206 拷貝.jpg

久久精品免费看国产一区二区_欧美视频二区欧美影视_一本久久A久久精品综合_人妻有码中文字幕在线
<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>