<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>

t? v?n mi?n phí:

+84-0363676659

Bách khoa c?ng ngh?

Liên h?

Nh?ng ?i?u có th? x?y ra trong quá trình s? d?ng máy tra keo và cách gi?i quy?t

Ngày ??ng:2022-05-10 13:28:30  L??t xem:
Nh?ng ?i?u có th? x?y ra trong quá trình s? d?ng máy tra keo và cách gi?i quy?t

  Máy tra keo là gì

  Máy tra keo hay còn g?i là máy b?i keo, máy ch?m keo, máy b?n keo,.. là lo?i máy t? ??ng ?i?u khi?n ch?t l?ng, nh? gi?t và ph? ch?t l?ng lên b? m?t s?n ph?m ho?c bên trong s?n ph?m. Máy tra keo ch? y?u ???c s? d?ng ?? ch?m, b?m, ph? và nh? gi?t keo, s?n và các ch?t l?ng khác trong quy trình s?n ph?m ??n v? trí chính xác c?a t?ng s?n ph?m và có th? ???c s? d?ng ?? th?c hi?n các thao tác ch?m, v? ???ng th?ng, vòng tròn ho?c vòng cung.

L?nh v?c ?ng d?ng c?a máy tra keo

 1. Ngành c?ng nghi?p LED:

   2. C?ng nghi?p ?i?n c?m: máy bi?n áp nh?, máy bi?n áp SMD, cu?n c?m, r?le, ??ng c? cu?n day nh?

   3. C?ng nghi?p truy?n th?ng: nút ?i?n tho?i di ??ng, liên k?t v? ?i?n tho?i di ??ng, b? ?àm, ?i?n tho?i, máy fax

   4. C?ng t?c, ??u n?i, day ?i?n và day cáp ??u c?m

   5. ?i?n t?: Linh ki?n ?i?n t?, m?ch tích h?p, b?ng m?ch ch?m m? hàn thi?c, c? ??nh linh ki?n ?i?n t? và b?o v? ch?ng b?i, ch?ng ?m, màn hình LCD, v.v.


 

  Phan lo?i máy tra keo 

 1.Máy tra keo ph? th?ng: máy tra keo lo?i ?i?u khi?n, máy tra keo ba tr?c ki?u ?? bàn, máy tra keo bán t? ??ng

  Trong s? ?ó, máy tra keo ?? bàn còn bao g?m máy tra keo ba tr?c ?? bàn, máy tra keo b?n tr?c ?? bàn, hay máy tra keo t? ??ng ?? bàn, máy tra keo day chuy?n l?p ráp 3 tr?c, máy tra keo nhi?u ??u, v.v.

  Máy tra keo màn hình k? thu?t s? LED, máy tra keo hút t? ??ng và máy tra keo quay s? tu?n hoàn c?ng thu?c tra keo bán t? ??ng.


2.Máy tra keo t? ??ng: máy tra keo ch?t l?ng kép ?? sàn: máy tra keo ki?u phun t? ??ng, máy tra keo d?n ?i?n t? ??ng, máy tra keo phun b?t hu?nh quang.


 

    Nh?ng y?u t? c?n quan tam khi mua máy tra keo

    1.Keo: Máy tra keo ??n ???c s? d?ng cho keo th?ng th??ng, máy tra keo ch?t l?ng kép ???c s? d?ng cho keo AB, máy tra keo PU ???c s? d?ng cho keo PU và ?ng tiêm ??c bi?t ???c s? d?ng cho keo UV.


  2、Quy trình tra keo: tra keo th?ng th??ng s? d?ng cho máy tra keo bán t? ??ng (ch?ng h?n nh? ?i?u khi?n bàn ??p), ??nh v? và ?ánh d?u chính xác l?a ch?n s? d?ng máy tra keo có ch?c n?ng t? ??ng ki?u ?? bàn, ba tr?c và v? vòng tròn. Ch?c n?ng t? ??ng hóa c?a máy tra keo th?c ch?t là m?t ch?c n?ng ph?, máy tra keo ???c s? d?ng nhi?u h?n ?? ki?m soát keo và các ch?c n?ng khác có th? ???c th?c hi?n v?i s? tr? giúp c?a các b? ?i?u khi?n t? ??ng. 


  3、Hi?u qu? c?ng vi?c và m?i tr??ng: ít s?n ph?m, kh?ng theo ?u?i hi?u su?t, thì s? d?ng súng b?n keo th? c?ng; làm vi?c ngoài tr?i thì s? d?ng súng b?n keo. C?n ?òi h?i ph?i ki?m soát chính xác l??ng keo ra thì s? d?ng máy móc. N?u c?n  tra keo t? ??ng, thì s? d?ng máy có ch?c n?ng t? ??ng.


    4、Giá thành: Có nhi?u l?a ch?n máy tra keo khác nhau, kh?ng ph?i vi?c tra keo nào c?ng c?n s? d?ng máy và kh?ng ph?i vi?c tra keo t? ??ng nào c?ng ph?i g?n v?i máy tra keo. ? góc ?? chi phí, n?u m?t lo?i keo nào ?ó yêu c?u máy quá ??t ti?n, b?n có th? can nh?c vi?c thay keo. N?u giá c?a m?t máy tra keo t? ??ng hóa quá cao, h?y can nh?c vi?c chuy?n d?i s?n ph?m thay vì ??u tra keo


 

Ph?m vi ?ng d?ng c?a máy tra keo kh?ng ng?ng m? r?ng, ch?ng lo?i s?n ph?m s? d?ng c?ng r?t ?a d?ng. ?? ??t ???c kh? n?ng tra keo hoàn h?o, C?ng ty Okata tích c?c ti?n hành nghiên c?u và phát tri?n, phát tri?n c?ng ngh? m?i, c?i ti?n và nang cao ch?t l??ng thi?t b? s?n ph?m, và h?n th? n?a d?ch v? v?i khách hàng r?t t?t ,r?t ?áng ?? l?a ch?n.


Máy tra keo hi?n nay ngày càng ph? bi?n trong nhi?u ngành ngh? khác nhau nh?ng c?ng ?i kèm theo ?ó là r?t nhi?u v?n ??, Máy tra keo c?a Okata s? t?ng h?p và phan tích cho các b?n nh?ng gì x?y ra trong quá trình tra keo c?a máy và cách gi?i quy?t nh?ng v?n ?? này.


1、 Kích th??c l??ng ra keo kh?ng ??ng ??u ch? y?u là do bình áp su?t ch?t l?ng t?n ??ng ho?c áp su?t kh?ng khí kh?ng ?n ??nh, bi?n pháp gi?i quy?t t?t nh?t là cài ??t b? ?i?u ch?nh áp su?t khí vào c?a máy tra keo t? ??ng th?p h?n áp su?t th?p nh?t trong x??ng t? 10 ??n 15psi, áp su?t s? d?ng trong bình áp su?t ph?i ? áp su?t t? gi?a tr? lên c?a b? ?i?u ch?nh áp su?t, tránh s? d?ng áp su?t ph?n t? gi?a ??n ?áy b? ?i?u ch?nh áp su?t. áp su?t ?i?u khi?n c?a van keo t?i thi?u ph?i là 60psi tr? lên b?o ??m keo ra ?n ??nh, cu?i cùng c?n ki?m tra th?i gian ra keo n?u nh? h?n 15/1000 giay s? gay ra tình tr?ng keo ra kh?ng ?n ??nh, th?i gian keo ra càng dài thì keo ra càng ?n ??nh. 


 2、Van keo b? nh? gi?t, hi?n nay trên th? tr??ng máy tra keo có hai lo?i van keo là khí nén và van ?i?n. ? ?ay chúng ta nói ??n hi?n t??ng nh? gi?t van keo khí nén. Van keo khí nén g?m xi lanh, than van và liên k?t trên d??i c?a ph?n ??u ra keo c?u thành, xi lanh và than van ???c ng?n cách b?ng m?t màng ng?n, th?ng qua c?ng t?c van ?? thao tác ?óng và m?. Hi?n nay m?t vài ng??i s? d?ng nh?n th?y hi?n t??ng nh? gi?t x?y ra sau khi ?óng van keo, hi?n t??ng này th??ng là do s? d?ng kích th??c ???ng kính ??u kim quá nh?, ??u kim quá nh? s? ?nh h??ng ??n chuy?n ??ng c?a ch?t l?ng, t?o nên áp su?t ng??c, k?t qu? gay ra hi?n t??ng nh? gi?t ngay sau khi ?óng van, ??u kim quá nh? s? ?nh h??ng ??n ho?t ??ng x? b?t khí khi b?t ??u s? d?ng. Ch? c?n thay ??u kim to h?n là có th? gi?i quy?t v?n ?? này. ??u kim hình dùi xiên chéo là t?o ra áp l?c ng??c ít nh?t, cho phép ch?t l?ng ch?y tr?n tru nh?t. kh?ng khí trong ch?t l?ng sau khi ?óng van keo s? gay ra hi?n t??ng nh? gi?t, t?t nh?t nên lo?i b? kh?ng khí trong ch?t l?ng tr??c, ho?c thay ??i s? d?ng sang lo?i keo ít có kh? n?ng t?o b?t, ho?c ly tam keo ?? kh? khí tr??c khi s? d?ng. Ngoài ra c?n chú y v? keo, kh?ng ???c s? d?ng keo có ch?a b?t khí.


 

點膠機.jpg

久久精品免费看国产一区二区_欧美视频二区欧美影视_一本久久A久久精品综合_人妻有码中文字幕在线
<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>