<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>

t? v?n mi?n phí:

+84-0363676659

Bách khoa c?ng ngh?

Liên h?

?ng d?ng h? th?ng ?i?u khi?n plc trong máy b?n vít t? ??ng

Ngày ??ng:2022-03-10 13:15:59  L??t xem:
?ng d?ng h? th?ng ?i?u khi?n plc trong máy b?n vít t? ??ng

Hi?n nay, n??c ta ?? b??c vào th?i ??i t? ??ng hóa, dù là máy hàn t? ??ng hay máy b?n vít t? ??ng, ?i?u khi?n giao di?n ng??i-máy PLC ??u ???c s? d?ng ?? ?i?u khi?n t? ??ng, nh?m nang cao hi?u qu? s?n xu?t t?t h?n, t?ng s?n l??ng, rút ng?n th?i gian giao hàng và thu ???c nhi?u l?i nhu?n h?n cho c?ng ty!


 

L?p trình PLC là m?t v?n ?? then ch?t trong ?ng d?ng c?a máy b?n vít t? ??ng PLC. Ng?n ng? l?p trình bao g?m danh sách l?nh, s? ?? b?c thang, s? ?? trình t? ?i?u khi?n, s? ?? kh?i ch?c n?ng, v.v. trong s? ?ó, s? ?? b?c thang t??ng ??i tr?c quan và ??i v?i k? thu?t viên có kinh nghi?m nh?t ??nh v? ?ng d?ng b? Interceptor r?-le mà nói thì ?ay là ng?n ng? t??ng ??i ph? bi?n hay ???c s? d?ng


 

Các ph??ng pháp và k? thu?t l?p trình PLC cho máy b?n vít t? ??ng có ph??ng pháp th?c nghi?m, ph??ng pháp chuy?n ??i, ph??ng pháp logic, ph??ng pháp th?c nghi?m d?a trên m?t s? m?ch ?i?n hình và theo yêu c?u c? th? c?a h? th?ng ?i?u khi?n c?a máy b?n vít t? ??ng, tr?i qua nhi?u l?n ch?y th?, s?a ??i và hoàn thi?n, cu?i cùng có th? thu ???c s? ?? b?c thang ?ng y.


Khi s? d?ng ph??ng pháp th?c nghi?m ?? thi?t k? s? ?? b?c thang, có th? tham kh?o s? ?? b?c thang c?a m?t s? khau c? b?n và m?t s? kinh nghi?m l?p trình tr??c ?ó, ph??ng pháp chuy?n ??i là chuy?n s? ?? m?ch r?le thành s? ?? b?c thang PLC có ch?c n?ng t??ng t?. H? th?ng ?i?u khi?n r?le ?? ???c s? d?ng trong th?i gian dài và th? nghi?m, ?? ???c ch?ng minh là có th? hoàn thành các ch?c n?ng ?i?u khi?n mà máy b?n vít t? ??ng yêu c?u, s? ?? m?ch r?le có nhi?u ?i?m t??ng ??ng v?i s? ?? b?c thang PLC.


Vì v?y, s? ?? b?c thang PLC ???c thi?t k? theo s? ?? m?ch r? le, ph??ng pháp logic là ?ng d?ng ??i s? logic vào ph??ng pháp và hình th?c t? h?p logic ?? thi?t k? ch??ng trình. Vì v?y, v? b?n ch?t ch??ng trình s? ?? b?c thang PLC là s? k?t h?p gi?a logic and, or, not, c?ng có th? bi?u th? b?ng bi?u th?c hàm s? logic, mà máy b?n vít t? ??ng c?ng ???c v?n d?ng nh?ng ph??ng pháp này.久久精品免费看国产一区二区_欧美视频二区欧美影视_一本久久A久久精品综合_人妻有码中文字幕在线
<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>