<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>

t? v?n mi?n phí:

+84-0363676659

Bách khoa c?ng ngh?

Liên h?

S? KHáC BI?T GI?A MáY HàN THI?C LASER Và MáY HàN LASER

Ngày ??ng:2023-04-13 16:31:08  L??t xem:
S? KHáC BI?T GI?A MáY HàN THI?C LASER Và MáY HàN LASER

Nói v? s? khác bi?t gi?a máy hàn thi?c laser và máy hàn laser. Tên g?i c?a máy hàn thi?c laser và máy hàn laser nghe có v? r?t gi?ng nhau nh?ng xét t? khía c?nh nguyên ly làm vi?c, v?t li?u, ngành ?ng d?ng,… có th? th?y gi?a hai lo?i máy này có s? khác nhau nh?t ??nh

Chúng ta h?y xem xét hai s?n ph?m khác nhau t? ba khía c?nh sau.

網站主圖.jpg

 Nguyên ly làm vi?c:

??c ?i?m chính c?a hàn thi?c laser Okata là có th? t?n d?ng n?ng l??ng cao c?a laser th?c hi?n gia nhi?t c?c b? ho?c gia nhi?t khu v?c nh? ?? hoàn thành quá trình hàn. ?i?m quan tr?ng c?a hàn laser là ? vi?c ki?m soát phan b? l??ng laser h?p ly. M?c dù ??u s? d?ng chùm tia laser làm ngu?n nhi?t nh?ng v?n có nh?ng khác bi?t v? m?t k? thu?t.


Hàn laser Okata (Laser soldering) là m?t lo?i x? ly b?ng laser. Nó s? d?ng tia laser làm ngu?n gia nhi?t, b?c x? gia nhi?t ??i v?i day d?n ( ho?c t?m hàn liên k?t c?a linh ki?n kh?ng day d?n), th?ng qua ch?t hàn chuyên dùng c?a hàn laser (m? hàn laser/day thi?c hàn ho?c t?m hàn làm s?n) truy?n nhi?t l??ng ??n t?m ph? ??ng- v?t li?u c?t l?i. Khi nhi?t ?? ??t ??n ?i?m tan ch?y c?a ch?t hàn, ch?t hàn tan ch?y, v?t li?u c?t l?i và day d?n ???c ch?t hàn làm ??t, t? ?ó hình thành ?i?m hàn. Hàn laser s? d?ng m?ch xung laser n?ng l??ng cao ?? gia nhi?t c?c b? v?t li?u ? ph?m vi nh?. N?ng l??ng c?a b?c x? laser khu?ch tán vào v?t li?u th?ng qua truy?n d?n nhi?t, v?t li?u b? tan ch?y hình thành b? nóng ch?y ??c thù


V?t li?u s? d?ng và l?nh v?c ?ng d?ng:網站主圖拷貝.jpg

Các v?t li?u phù h?p cho máy hàn laser Okata bao g?m trình c?m phía sau, hàn các b? ph?n nh?y c?m v?i nhi?t ??, các b? ph?n khó hàn, loa / ??ng c? siêu nh?, hàn sau SMT c?a các lo?i PCB, linh ki?n ?i?n tho?i di ??ng, v.v. Các v?t li?u hàn thích h?p cho máy hàn laser bao g?m thép khu?n, thép cacbon, thép h?p kim, thép kh?ng g?, ??ng và h?p kim ??ng, nh?m và h?p kim nh?m, nh?a, v.v.

Máy hàn laser Okata ch? y?u ???c s? d?ng trong gia c?ng chính xác trong ngành c?ng nghi?p ?i?n t?, nh? hàn ?i?m PCB, ??u n?i ?i?n t?, hàn khoan, hàn ?i?m, hàn ch?ng các b? ph?n nh?y c?m v?i nhi?t ??, v.v. , c?ng thích h?p cho vi ?i?n t?, ch?ng h?n nh? hàn day và thi?t b? ??u cu?i ??ng tr?c siêu m?nh, hàn cáp ph?ng USB, b?ng m?ch linh ho?t FPC ho?c hàn PCB m?ch c?ng, màn hình LCD có ?? chính xác cao, hàn TFT, ???ng truy?n t?n s? cao, v.v. .

Máy hàn laser Okata ???c s? d?ng r?ng r?i trong pin, n?ng l??ng m?t tr?i, th?ng tin liên l?c ?i?n tho?i di ??ng, th?ng tin cáp quang, khu?n m?u, thi?t b? ?i?n t?, thi?t b? tích h?p IC, thi?t b? ?o ??c, trang s?c vàng b?c, thi?t b? chính xác, thi?t b? hàng kh?ng v? tr?, c?ng nghi?p ? t? và c?ng nghi?p c? ?i?n.
Trang sau: Trang cu?i
久久精品免费看国产一区二区_欧美视频二区欧美影视_一本久久A久久精品综合_人妻有码中文字幕在线
<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>