<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>

t? v?n mi?n phí:

+84-0363676659

Bách khoa c?ng ngh?

Liên h?

N?m ph??ng pháp ki?m tra l?i máy b?n vít t? ??ng th??ng dùng

Ngày ??ng:2021-09-23 12:04:02  L??t xem:
N?m ph??ng pháp ki?m tra l?i máy b?n vít t? ??ng th??ng dùng

Các v?n ?? v? ngu?n khí và ngu?n th?y l?c c?a máy b?n vít t? ??ng th??ng s? gay ra tr?c tr?c cho thi?t b? t? ??ng hóa. Ví d?, có v?n ?? v? ngu?n ?i?n, bao g?m c? s? c? v? ngu?n ?i?n trong toàn b? x??ng, ch?ng h?n nh? ngu?n ?i?n y?u, ?o?n m?ch cháy n?, phích c?m ?i?n ti?p xúc kém, v.v.; b?m khí ho?c b?m th?y l?c ch?a ???c b?t, khí nén liên k?t ba ho?c liên k?t ??i ch?a ???c b?t và van x? trong h? th?ng th?y l?c ho?c m?t s? van áp su?t ch?a m?, v.v. Khi th? nghi?m thi?t b? t? ??ng hóa, c?n bao g?m các 

khía c?nh sau:

Ngu?n ?i?n bao g?m ngu?n ?i?n c?a t?ng thi?t b? và ngu?n ?i?n c?a nhà x??ng.

Ngu?n khí, bao g?m c? ngu?n khí nén c?n thi?t cho thi?t b? khí nén.

Ngu?n áp su?t, bao g?m c? tr?ng thái làm vi?c c?a b?m th?y l?c theo yêu c?u c?a thi?t b? th?y l?c c?a thi?t b? t? ??ng hóa.

2.Ki?m tra xem h??ng c?m bi?n c?a thi?t b? t? ??ng hóa có b? l?ch kh?ng

Do s? s? su?t c?a nhan viên b?o trì thi?t b?, có th? x?y ra sai sót v? v? trí c?a m?t s? c?m bi?n, ch?ng h?n nh? kh?ng ?úng v? trí, l?i c?m bi?n, l?i ?? nh?y, v.v. C?n th??ng xuyên ki?m tra v? trí c?m bi?n và ?? nh?y c?a c?m bi?n, n?u có sai sót thì ?i?u ch?nh k?p th?i, n?u c?m bi?n b? h?ng thì ph?i thay th? ngay. Ngoài ra, nhi?u khi, do ?? rung c?a thi?t b? t? ??ng hóa, h?u h?t các c?m bi?n s? xu?t hi?n tình tr?ng l?ng l?o v? trí sau khi s? d?ng lau dài, vì v?y trong quá trình b?o trì hàng ngày, c?n ph?i lu?n ki?m tra xem v? trí c?a c?m bi?n có chính xác hay kh?ng, có c? ??nh ch?c ch?n hay kh?ng.

3.Ki?m tra r?le, van ?i?u khi?n l?u l??ng, van ?i?u khi?n áp su?t cho thi?t b? t? ??ng hóa

R?le c?ng gi?ng nh? c?m bi?n c?m ?ng t?, sau khi s? d?ng lau dài s? có tình tr?ng b?t s?t nóng ch?y dính , kh?ng th? ??m b?o m?ch ?i?n ho?t ??ng bình th??ng và c?n ph?i thay th?. Trong h? th?ng khí nén ho?c th?y l?c, vi?c m? van ti?t l?u và lò xo ?i?u ch?nh áp su?t c?a van áp su?t c?ng s? b? l?ng ho?c tr??t theo s? rung ??ng c?a thi?t b?. Nh?ng thi?t b? này, gi?ng nh? c?m bi?n, là b? ph?n trong thi?t b? t? ??ng hóa c?n ???c b?o trì ??nh k? th??ng xuyên.

4.Ki?m tra các k?t n?i m?ch ?i?n, khí nén và th?y l?c

N?u kh?ng tìm th?y v?n ?? gì trong ba b??c trên thì h?y ki?m tra t?t c? các m?ch. Ki?m tra xem các day trong m?ch có b? h? hay kh?ng, ??c bi?t các day trong máng ?i?n có b? ??t do kéo ch?nh máng ?i?n kh?ng. Ki?m tra ?ng khí xem có n?p g?p gay t?n h?i kh?ng. Ki?m tra xem ???ng ?ng d?u th?y l?c có b? t?c kh?ng. N?u có n?p g?p nghiêm tr?ng ? ?ng khí, h?y thay th? nó ngay l?p t?c. ?ng d?u th?y l?c c?ng c?n ???c thay th?.

5.Sau khi ??m b?o r?ng các b??c trên kh?ng v?n ??, l?i có th? xu?t hi?n trong b? ?i?u khi?n c?a thi?t b? t? ??ng hóa, nh?ng ?ó có th? kh?ng ph?i là s? c? ch??ng trình. Tr??c h?t, ??ng ch?c ch?n r?ng b? ?i?u khi?n b? h?ng, mi?n là kh?ng có hi?n t??ng ?o?n m?ch nghiêm tr?ng thì bên trong b? ?i?u khi?n có b?o v? ?o?n m?ch, ?o?n m?ch th?ng th??ng s? kh?ng làm cháy b? ?i?u khi?n.


久久精品免费看国产一区二区_欧美视频二区欧美影视_一本久久A久久精品综合_人妻有码中文字幕在线
<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>