<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>

t? v?n mi?n phí:

+84-0363676659

Day chuy?n s?n xu?t ??ng c? hàn

Day chuy?n s?n xu?t ??ng c? hàn

Gi?i thi?u thi?t b?

1. PC ???c s? d?ng ?? th?c hi?n trao ??i th?ng tin gi?a ng??i và máy và PC ?i?u khi?n chuy?n ??ng cánh tay robot và các b? ph?n liên quan thao tác chính xác, hi?u qu? cao, có tr?t t?, t? ?ó th?c hi?n hàn t? ??ng s?n ph?m

2. Th?ng qua vi?c th?c hi?n ph??ng án này, ch?t l??ng s?n ph?m ???c c?i thi?n hi?u qu?, ti?t ki?m chi phí nhan c?ng và qu?n ly, cu?i cùng là nang cao hi?u su?t s?n xu?t và kh? n?ng c?nh tranh th? tr??ng c?a doanh nghi?p

3. S?n l??ng có th? ??t ???c 1000PCS/H, gi?m b?t 10 nhan c?ng.

QUY TRìNH LàM VI?C

工藝流程介紹

VIDEO ?NG D?NG

Thi?t b? v?n hành ??n gi?n, hi?u qu? và ?n ??nh, giúp gi?m ?áng k? t? l? ch?n th??ng và chi phí lao ??ng liên quan ??n c?ng vi?c; t?c ?? hàn nhanh, v??t xa máy hàn th? c?ng truy?n th?ng nhi?u l?n.

Day chuy?n s?n xu?t hoàn toàn t? ??ng
Day chuy?n s?n xu?t hoàn toàn t? ??ng
Máy hàn
Máy hàn
P1040712 kéo hàn
P1040712 kéo hàn
?ng d?ng vít
?ng d?ng vít
máy vít cho ngành c?ng nghi?p ? t?
máy vít cho ngành c?ng nghi?p ? t?
máy vít am thanh
máy vít am thanh
?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng

GI?Y CH?NG NH?N B?NG PHáT MINH SáNG CH? C?NG TY C?NG NGH? TH?NG MINH OKATATY C?NG NGH? TH?NG MINH OKATA

C?ng ty c?ng ngh? th?ng minh OKATA là doanh nghi?p c?ng ngh? cao thu?c c?p qu?c gia và doanh nghi?p c?ng ngh? dan doanh ?? ???c ch?ng nh?n, có h?n 70 b?ng ??c quy?n, trong ?ó có h?n 30 b?n quy?n sáng tác ph?n m?m và b?ng phát minh sáng ch?

C?ng ty ??t ch?ng nh?n h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng qu?c t? ISO 9001 và hàng lo?t s?n ph?m c?a c?ng ty ?? ??t nhi?u ch?ng nh?n khác nhau nh? UL, GS và CE.
發明專利證書
B?ng phát minh sáng ch?
發明專利證書
B?ng phát minh sáng ch?
發明專利證書
B?ng phát minh sáng ch?
久久精品免费看国产一区二区_欧美视频二区欧美影视_一本久久A久久精品综合_人妻有码中文字幕在线
<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>