<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>

t? v?n mi?n phí:

+84-0363676659

Day chuy?n s?n xu?t ??ng c? hàn

Thi?t b? này thu?c day chuy?n s?n xu?t l?p ráp ?èn tr?n t? ??ng, chuyên dùng ?? s?n xu?t các thi?t b? chi?u sáng LED, m?t day chuy?n s?n xu?t tích h?p nhi?u ch?c n?ng, bao g?m hàn, ch?m keo, b?t vít, ki?m tra cách ?i?n, ki?m tra tán ?inh t? ??ng ?? b?n ch?u áp l?c… ti?t ki?m chi phí nhan c?ng, nang cao hi?u su?t s?n xu?t s?n ph?m, v?i s?n l??ng 1200PCS/H.


QUY TRìNH LàM VI?C

VIDEO?NG D?NG

Thi?t b? v?n hành ??n gi?n, hi?u qu? và ?n ??nh, giúp gi?m ?áng k? t? l? ch?n th??ng và chi phí lao ??ng liên quan ??n c?ng vi?c; t?c ?? hàn nhanh, v??t xa máy hàn th? c?ng truy?n th?ng nhi?u l?n.

Day chuy?n s?n xu?t hoàn toàn t? ??ng
Day chuy?n s?n xu?t hoàn toàn t? ??ng
Máy hàn
Máy hàn
P1040712 kéo hàn
P1040712 kéo hàn
?ng d?ng vít
?ng d?ng vít
máy vít cho ngành c?ng nghi?p ? t?
máy vít cho ngành c?ng nghi?p ? t?
máy vít am thanh
máy vít am thanh
?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng

GI?Y CH?NG NH?N B?NG PHáT MINH SáNG CH? C?NGTY C?NG NGH? TH?NG MINH OKATA

C?ng ty c?ng ngh? th?ng minh OKATA là doanh nghi?p c?ng ngh? cao thu?c c?p qu?c gia và doanh nghi?p c?ng ngh? dan doanh ?? ???c ch?ng nh?n, có h?n 70 b?ng ??c quy?n, trong ?ó có h?n 30 b?n quy?n sáng tác ph?n m?m và b?ng phát minh sáng ch?

C?ng ty ??t ch?ng nh?n h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng qu?c t? ISO 9001 và hàng lo?t s?n ph?m c?a c?ng ty ?? ??t nhi?u ch?ng nh?n khác nhau nh? UL, GS và CE.
B?ng phát minh sáng ch?
B?ng phát minh sáng ch?
B?ng phát minh sáng ch?
久久精品免费看国产一区二区_欧美视频二区欧美影视_一本久久A久久精品综合_人妻有码中文字幕在线
<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>