<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>

t? v?n mi?n phí:

+84-0363676659

Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

查看分類

Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

Liên h?

?NH H??NG TIêU C?C C?A HàN TH? C?NG T?I S?C KH?E CON NG??I

Ngày ??ng:2021-09-23 11:44:24  L??t xem:
?NH H??NG TIêU C?C C?A HàN TH? C?NG T?I S?C KH?E CON NG??I

Y?u t? ?nh h??ng t?i hàn và các ?nh h??ng tiêu c?uc c?a hàn th? c?ng t?i s?c kh?e con ng??i.

Nh?ng y?u t? bên ngoài ?nh h??ng ??n quá trình hàn nh? nhi?t ??, v?t li?u hàn, dung m?i ch?ng hàn...

Có r?t nhi?u y?u t? quan tr?ng ?nh h??ng ??n hàn, trong ?ó quan tr?ng nh?t kh?ng th? b? qua là nhi?t ?? hàn, v?t li?u hàn và ch?t tr? dung hàn.

  Nhi?t ?? 

N?u nhi?t ?? quá cao s? d?n ??n thi?c kh?ng dính, n? thi?c, day thi?c b? bay h?i tr?c ti?p, kh?ng t?t cho tu?i th? c?a ??u m? hàn và d? gay ra hi?n t??ng oxy hóa; n?u nhi?t ?? cao quá th?p s? d?n ??n ngu?i và ?o?n m?ch. Nói chung, nhi?t ?? hàn kh?ng ???c v??t quá 400 ??, ?i?m nóng ch?y c?a thi?c n?m trong kho?ng 180-240, ch? y?u ???c xác ??nh b?i thành ph?n c?a day thi?c.

  V?t li?u hàn

V?t li?u hàn ???c làm t? nhi?u lo?i h?p kim, các v?t li?u thi?c h?p kim khác nhau có ??c ?i?m khác nhau, ch? y?u ph?n ánh ? nhi?t ?? ?i?m nóng ch?y và tính ch?t c? h?c sau khi hàn. Cái g?i là tính ch?t c? h?c ?? c?p ??n v?t l?c, l?c ??y và l?c kéo. N?u ch?t li?u day hàn kh?ng t?t s? x?y ra hi?n t??ng nh? m? hàn kh?ng ?n thi?c ho?c thi?c n?.

Hi?n nay, máy hàn t? ??ng ?? ???c s? d?ng r?ng r?i trong k? ho?ch s?n xu?t c?a các ngành c?ng nghi?p khác nhau, giúp nang cao hi?u qu? s?n xu?t và ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m cho doanh nghi?p. Tuy nhiên, h?u h?t các c?ng ty v?n s? d?ng hàn th? c?ng, có h?i cho s?c kh?e c?a ng??i th? hàn, v?y hàn gay ra nh?ng tác h?i gì cho c? th? con ng??i?

Theo các c? quan có th?m quy?n liên quan, tác h?i do hàn ?i?n gay ra cho c? th? con ng??i bao g?m các khía c?nh sau:

  ??i v?i m?t 

N?u kh?ng dùng m? hàn mà tr?c ti?p hàn r?t d? gay b?ng m?t nh?, ?ó là ?i?u mà th? hàn th??ng nói“c?m m?t”, khi hàn ?i?n trong phút ch?c phát ra ánh sáng chói, c?ng g?n gi?ng nh? vi?c chúng ta dùng m?t th??ng nhìn th?ng m?t tr?i.

   ??i v?i c? th?

M?ch ?i?n sau khi hình thành nh?t ??nh ph?i có ?i?n t? tr??ng, làm vi?c lau dài trong ?i?n t? tr??ng ch?c ch?n s? có ?nh h??ng nh?t ??nh

   Khói 

M?t ?i?m n?a là khói ra t? thu?c hàn c?a que hàn trong quá trình hàn r?t ??c h?i.

   Tia t? ngo?i

H? quang hàn v? c? b?n là tia c?c tím, vì kh? n?ng xuyên th?u c?a tia c?c tím r?t y?u nh?ng s? có h?i cho c? th? con ng??i.

  Ph?i

Tác h?i do khói hàn gay ra cho c? th? con ng??i là b?nh b?i ph?i silic, là s? l?ng ??ng các h?t khói trong ph?i con ng??i, có th? gay h?i nghiêm tr?ng cho c? th<span style="color: rgb(102, 102, 102); font-

久久精品免费看国产一区二区_欧美视频二区欧美影视_一本久久A久久精品综合_人妻有码中文字幕在线
<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>