<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>

t? v?n mi?n phí:

+84-0363676659

Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

查看分類

Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

Liên h?

B?O TRì HàNG NGàY CHO MáY HàN THI?C T? ??NG

Ngày ??ng:2021-09-23 11:34:17  L??t xem:
B?O TRì HàNG NGàY CHO MáY HàN THI?C T? ??NG

Ngày nay, máy hàn thi?c t? ??ng ???c s? d?ng r?ng r?i trong ngành hàn, tin r?ng m?i ng??i ??u có nh?ng hi?u bi?t nh?t ??nh v? máy hàn thi?c t? ??ng, nh?ng h?y nh? ??ng ?n m?nh ??u m? hàn c?a máy hàn t? ??ng trong quá trình hàn, làm nh? v?y kh?ng ch? ?nh h??ng ??n hi?u su?t hàn c?a máy c?ng s? ?nh h??ng t?i ch?t l??ng s?n ph?m. Vi?c ki?m tra th??ng xuyên ??nh k? cho máy hàn thi?c t? ??ng c?ng ???c cho là c?n thi?t. V?y t?i sao máy hàn thi?c t? ??ng c?n ???c ki?m tra th??ng xuyên?

 Máy móc tuy kh?ng gi?ng con ng??i, c?n ?n u?ng ngh? ng?i nh?ng máy móc c?ng có tu?i th? nên các thi?t b? ph?i ???c b?o trì th??ng xuyên trong quá trình s? d?ng, ??c bi?t là c?ng tác b?o trì hàng ngày kh?ng th? b? qua. N?u máy hàn t? ??ng ???c b?o trì ?úng cách thì s? d? s? d?ng h?n và hi?u qu? c?ng d? dàng ???c c?i thi?n. Nhi?u nhan viên có th? kh?ng chú y ??n vi?c b?o trì này, ?i?u này th??ng d?n ??n nhi?u v?n ?? khác nhau x?y ra sau khi s? d?ng máy m?t th?i gian.

 C? th?, chúng ta có th? b?t ??u t? b?n khía c?nh sau ?? b?o trì máy hàn t? ??ng hàng ngày:

1、Khi có hi?n t??ng oxy hóa c?a ??u m? hàn (th??ng ???c g?i là ??u ch?t) x?y ra, có th? mài ??u m? hàn nhi?u l?n ? n?i hàn nhi?u ?? gi?m di?n tích ??u ch?t. , hi?n t??ng ch?t ??u s? d?n bi?n m?t

2、??u m? hàn càng g?n các chan d?n thi?t b? linh ki?n càng t?t.

3、Khi hàn n?i ??t di?n r?ng ho?c các b? ph?n linh ki?n b?ng hàn thi?c kh?ng chì, nhi?t ?? có th? ???c ?i?u ch?nh trong kho?ng 400-450 ?? và th?i gian gia nhi?t có th? lau h?n m?t chút. Sau khi hàn các b? ph?n linh ki?n nh? v?y xong, nhi?t ?? ph?i ???c ?i?u ch?nh v? ? kho?ng 300-400 ??.

4、Khi phát hi?n b?i b?n màu ?en trên ??u m? hàn, c?n lo?i b? b?i b?n ngay l?p t?c ?? tránh tr??ng h?p ??u m? hàn b? oxy hóa (th??ng g?i là ??u ch?t).

Trên ?ay là nh?ng ?i?u liên quan ??n b?o trì máy hàn t? ??ng hàng ngày, n?u máy có v?n ?? gì b?n có th? g?i ??n ???ng day nóng h? tr? d?ch v? c?a chúng t?i, chúng t?i s? c? ng??i ??n gi?i quy?t v?n ?? cho b?n.

Trang tr??c: Trang ??u   
久久精品免费看国产一区二区_欧美视频二区欧美影视_一本久久A久久精品综合_人妻有码中文字幕在线
<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>