<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>

t? v?n mi?n phí:

+84-0363676659

Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

查看分類

Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

Liên h?

CáCH ?? HàN ?I?M CH?T L??NG CAO HOàN TOàN T? ??NG

Ngày ??ng:2021-09-23 11:41:56  L??t xem:
CáCH ?? HàN ?I?M CH?T L??NG CAO HOàN TOàN T? ??NG

CáCH HàN ?I?M CH?T L??NG CAO T? ??NG


1、Máy hàn thi?c t? ??ng nên ??t trên giá ?? m? hàn

2、Máy hàn thi?c ph?i ???c tráng thi?c tr??c khi s? d?ng. Ph??ng pháp c? th? là: làm nóng m? hàn, khi thi?c hàn v?a nóng ch?y, b?i ch?t tr? dung hàn, sau ?ó b?i ??u thi?c hàn lên ??u m? hàn sao cho ??u m? hàn ???c tráng ??u 1 l?p thi?c

3、?? l?a ch?n thi?c hàn phù h?p, nên ch?n day hàn thi?c có ?i?m nóng ch?y th?p ?? hàn linh ki?n ?i?n t?

4、??i v?i ch?t tr? dung hàn, s? d?ng nh?a th?ng 25% hòa tan trong c?n 75% làm ch?t tr? dung.

5、Ph??ng pháp hàn, làm s?ch các khay hàn và chan d?n linh ki?n b?ng gi?y nhám m?n và b?i ch?t tr? dung. ??u m? hàn c?a máy hàn t? ??ng ch?m m?t l??ng v?a ?? thi?c hàn, ti?p xúc ?i?m hàn, sau khi toàn b? thi?c hàn trên ?i?m hàn tan ch?y và ph? lên ??u day d?n linh ki?n, nh? nhàng nh?c ??u m? hàn lên d?c theo chan d?n c?a b? ph?n linh ki?n và tách kh?i ?i?m hàn

6、Th?i gian hàn c?a máy kh?ng nên quá dài n?u kh?ng s? d? làm cháy linh ki?n, n?u c?n thì dùng nhíp k?p ch?t các chan ?? giúp t?n nhi?t.

7、Các ?i?m hàn c?a máy hàn ph?i có d?ng ??nh sóng hình sin, b? m?t sáng và m?n, kh?ng có gai thi?c, l??ng thi?c v?a ph?i.

8、Các vi m?ch tích h?p ph?i ???c hàn cu?i cùng và m? hàn c?a máy hàn t? ??ng ph?i ???c n?i ??t ch?c ch?n ho?c t?n d?ng nhi?t d? ?? hàn sau khi ng?t ?i?n. Ho?c s? d?ng ? c?m ??c bi?t cho vi m?ch tích h?p, sau khi c?m xong ? c?m m?i c?m vi m?ch tích h?p lên.

9、Sau khi hàn xong, ph?i dùng c?n ?? làm s?ch ch?t tr? dung hàn còn sót l?i trên b?ng m?ch, tránh vi?c ch?t tr? dung b? carbon hóa (than hóa) làm ?nh h??ng ??n ho?t ??ng bình th??ng c?a m?ch

NH?NG KHíA C?NH NàO C?N ???C KI?M TRA TR??C KHI MáY HàN T? ??NG ???C V?N CHUY?N ?I?

1.Ki?m tra ?i?u khi?n ch??ng trình: phím ?n có am thanh, ch?c n?ng ho?t ??ng bình th??ng;

2.?? nh?y c?a nút ?n: ?n th? nút trong 1 giay các ch?c n?ng liên quan ho?t ??ng bình th??ng;

3.Ch?c n?ng hàn ?i?m c?a máy hàn thi?c: hàn ?i?m t?c th?i, hàn ?i?m kéo dài th?i gian, hàn ?i?m ng?ng tr?;

4.Ch?c n?ng hàn kéo: kéo th?ng, kéo chia ?o?n, kéo t?c ?? cao th?p;

5.Ch?c n?ng v? sinh: th?i khí ho?t ??ng bình th??ng, có th? ?i?u ch?nh to nh?;

6.T?c ?? t?ng nhi?t ?? là 350℃ và ??t nhi?t ?? cài ??t trong vòng 30 giay;

7.Th? nghi?m ch?y th?, thi?t l?p ch??ng trình hàn ?i?m, hàn kéo, hàn xoay, máy hàn liên t?c v?n hành trong 48 ti?ng kh?ng có các hi?n t??ng nh? b? m?t b??c, va ch?m, ch?t máy


CáCH HàN ?I?M CH?T L??NG CAO T? ??NG

1、Máy hàn thi?c t? ??ng nên ??t trên giá ?? m? hàn

2、Máy hàn thi?c ph?i ???c tráng thi?c tr??c khi s? d?ng. Ph??ng pháp c? th? là: làm nóng m? hàn, khi thi?c hàn v?a nóng ch?y, b?i ch?t tr? dung hàn, sau ?ó b?i ??u thi?c hàn lên ??u m? hàn sao cho ??u m? hàn ???c tráng ??u 1 l?p thi?c

3、?? l?a ch?n thi?c hàn phù h?p, nên ch?n day hàn thi?c có ?i?m nóng ch?y th?p ?? hàn linh ki?n ?i?n t?

4、??i v?i ch?t tr? dung hàn, s? d?ng nh?a th?ng 25% hòa tan trong c?n 75% làm ch?t tr? dung.

5、Ph??ng pháp hàn, làm s?ch các t?m hàn và chan linh ki?n b?ng gi?y nhám m?n và b?i ch?t tr? dung. ??u m? hàn c?a máy hàn t? ??ng nhúng m?t l??ng t? ?? thi?c hàn, ti?p xúc ?i?m hàn, sau khi toàn b? thi?c hàn trên m?i hàn tan ch?y và ph? lên ??u day d?n, nh? nhàng nh?c ??u m? hàn lên d?c theo chan d?n c?a b? ph?n linh ki?n và tách kh?i ?i?m hàn

6、Th?i gian hàn c?a máy kh?ng nên quá dài n?u kh?ng s? d? làm cháy linh ki?n, n?u c?n thì dùng nhíp k?p ch?t các chan ?? giúp t?n nhi?t.

7、Các m?i hàn c?a máy hàn ph?i có d?ng ??nh sóng hình sin, b? m?t sáng và m?n, kh?ng có gai thi?c, l??ng thi?c v?a ph?i.

8、Các vi m?ch tích h?p ph?i ???c hàn cu?i cùng và m? hàn c?a máy hàn t? ??ng ph?i ???c n?i ??t ch?c ch?n ho?c t?n d?ng nhi?t d? ?? hàn sau khi ng?t ?i?n. Ho?c s? d?ng ? c?m ??c bi?t cho vi m?ch tích h?p, sau khi c?m xong ? c?m m?i c?m vi m?ch tích h?p lên.

9、Sau khi hàn xong, ph?i dùng c?n ?? làm s?ch ch?t tr? dung hàn còn sót l?i trên b?ng m?ch, tránh vi?c ch?t tr? dung b? carbon hóa (than hóa) làm ?nh h??ng ??n ho?t ??ng bình th??ng c?a m?ch

NH?NG KHíA C?NH NàO C?N ???C KI?M TRA TR??C KHI MáY HàN T? ??NG ???C V?N CHUY?N ?I?

1.Ki?m tra ?i?u khi?n ch??ng trình: phím ?n có am thanh, ch?c n?ng có ho?t ??ng bình th??ng;

2.?? nh?y c?a nút ?n: ?n th? nút trong 1 giay các ch?c n?ng liên quan có ho?t ??ng;

3.Ch?c n?ng hàn ?i?m c?a máy hàn thi?c: hàn ?i?m t?c th?i, hàn ?i?m kéo dài th?i gian, hàn ?i?m ng?ng tr?;


久久精品免费看国产一区二区_欧美视频二区欧美影视_一本久久A久久精品综合_人妻有码中文字幕在线
<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>