<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>

t? v?n mi?n phí:

+84-0363676659

Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

查看分類

Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

Liên h?

D?Y CHUY?N S?N XU?T TAI NGHE T? ??NG HóA C?A C?NG NGH? TH?NG MINH OKATA

Ngày ??ng:2021-09-23 11:45:23  L??t xem:
D?Y CHUY?N S?N XU?T TAI NGHE T? ??NG HóA C?A C?NG NGH? TH?NG MINH OKATA

M? t? tóm t?t day chuy?n s?n xu?t tai nghe:

1、Thi?t k? tiêu chu?n hóa và m?-?un hóa: th?c hi?n s?n xu?t linh ho?t và m? r?ng linh ho?t ti?p sau trong day chuy?n s?n xu?t 

2、S? d?ng cánh tay robot: ?? ??t ???c s? t? ??ng hóa và trí tu? hóa trong s?n xu?t (th?c hi?n ???c vi?c truy?n tin t?c và truy?n s? li?u gi?a các thi?t b?).

3、Thi?t k? ph? bi?n: Workstation (Máy tr?m) có ??t tr??c ph?m vi kích th??c s?n ph?m và trong ph?m vi kích th??c này thi?t b? ??u có th? s? d?ng ???c

4、Thi?t k? ki?u máy tr?m: M?t máy tr?m hoàn thành vi?c s?n xu?t m?t ho?c nhi?u trình t? và m?t day chuy?n s?n xu?t bao g?m nhi?u máy tr?m.

5、??ng b? tiêu chu?n hóa v?t li?u:

Cánh tay robot g?p và s?p x?p nhanh chóng, ti?t ki?m th?i gian( c?i thi?n tiêu chu?n hóa cách l?u tr? v?t li?u hi?n có và tiêu chu?n hóa v?t li?u khi thi?t k? nghiên c?u s?n ph?m m?i)

6、Thi?t k? th?ng nh?t khu v?c lên li?u (thi?t k? th?ng nh?t khu v?c lên li?u ? phía ngoài cùng c?a thi?t b?, thu?n ti?n cho nhan viên b? sung nguyên li?u)


Ghi chú:

1.T?m ng?n ???c c?ng nhan ??t vào bàn nang, sau khi giác mút dính l?y 1 PCS t?m ng?n, bàn nang ??a m?t v?t li?u lên, cho ??n khi bàn nang kh?ng còn t?m ng?n nào, tay robot l?y m?t t?m ng?n c?a b? máy khác, c?ng nhan ??n b? sung li?u

2.Có hai máy v?n chuy?n v?t li?u, sau khi tay robot g?p ? bàn nang m?t kh?ng có t?m ng?n nào, s? ti?p t?c g?p v?t li?u ? bàn nang khác, c?ng nhan v?n chuy?n li?u cho bàn nang tr?ng, t?m ng?n thi?t k? ph??ng pháp b? sung li?u là ki?u n?p , thu?n ti?n cho c?ng nhan có th? b? sung li?u mà kh?ng c?n d?ng máy


Quy trình làm vi?c:

1.Sau khi dán nh?n m?t bên ngoài h?p, di chuy?n ??n v? trí ?óng gói trung chuy?n s?n ph?m

2.Giác hút cánh tay robot tr?c Z hút phía ?áy t?m ng?n b? vào trong h?p, ti?p t?c g?p 4PCS s?n ph?m vào trong h?p , r?i hút ??nh t?m ng?n ??t vào h?p

 

Trang sau: Trang cu?i
久久精品免费看国产一区二区_欧美视频二区欧美影视_一本久久A久久精品综合_人妻有码中文字幕在线
<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>