<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>

t? v?n mi?n phí:

+84-0363676659

Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

查看分類

Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

Liên h?

?U ?I?M C?A HàN THI?C T? ??NG SO V?I HàN TH? C?NG

Ngày ??ng:2021-09-23 11:35:45  L??t xem:
?U ?I?M C?A HàN THI?C T? ??NG SO V?I HàN TH? C?NG

Hi?n nay, máy hàn thi?c t? ??ng ???c qu?ng bá và ?ng d?ng r?ng r?i, so v?i hàn th? c?ng thì ?u ?i?m c?a robot hàn t? ??ng là r?t r? ràng, sau ?ay xin gi?i thi?u ng?n g?n nh?ng ?u ?i?m chính c?a vi?c s? d?ng máy hàn thi?c t? ??ng.


  So sánh ?u ?i?m v? y?u t? con ng??i


1. Nhan c?ng kh?ng c? ??nh, thay ??i th??ng xuyên d?n ??n t?ng chi phí ?ào t?o và qu?n ly;

  Robot hàn t? ??ng ch? c?n nhan c?ng l?y ra và thay s?n ph?m, kh?ng t?n quá nhi?u th?i gian, có th? áp d?ng tr?c ti?p vào s?n xu?t.

2. Hàn th? c?ng, ch?t l??ng s?n ph?m s? dao ??ng l?n, t? l? h?ng hóc t??ng ??i cao, ?? ??ng nh?t kém và khó ki?m soát ch?t l??ng;

   S?n ph?m c?a robot hàn có ch?t l??ng ?n ??nh, hi?u su?t ?n ??nh, hi?u qu? s?n xu?t cao, th?i gian làm vi?c lau dài t??ng ??i b?n v?ng.

3. Th?i ?i?m ??n hàng ít và mùa cao ?i?m là r? ràng nh?t, ??n hàng nhi?u thì ch?t l??ng hàng hóa ch?y ti?n d? kh?ng ?n ??nh, lúc b?n r?n thì kh?ng tuy?n ???c ng??i, lúc nhàn r?i thì kh?ng nu?i ???c nhan c?ng ;

   Robot hàn có th? làm vi?c 24 gi? mà kh?ng m?t m?i, kh?ng l?ng phí nhan l?c khi ??n hàng ít?u ?i?m v? ki?m soát ph? li?u


Nguyên v?t li?u kh?ng ng?ng t?ng giá mà s?n ph?m liên t?c b? ép giá, kho?ng l?i nhu?n ti?p t?c gi?m, c?nh tranh kh?c li?t, tính ??ng d?ng s?n ph?m nghiêm tr?ng, kh?ng ki?m soát ???c ph? li?u khi hàn th? c?ng, l?ng phí r?t l?n.

    ??i v?i robot hàn: 1. Hàn ?i?m: v? c? b?n có th? ti?t ki?m 15% l??ng s? d?ng  so v?i hàn th? c?ng 2. Hàn kéo: có th? ti?t ki?m 30% l??ng s? d?ng so v?i hàn th? c?ng.?u ?i?m v? ki?m soát ch?t l??ng


Hàn th? c?ng có tính ng?u h?ng cao và kh?ng th? th?c s? ??t ???c tiêu chu?n hóa và nh?t quán, ??ng th?i hi?u qu? hàn kh?ng ?n ??nh.

Quá trình hàn c?a robot ???c chia thành: l?n m?t n?p thi?c, gia nhi?t tr??c, hàn n?p thi?c l?n hai và th?i gian ng?ng l?i n?p thi?c l?n ba. Các th?ng s? c?a t?ng b??c làm vi?c ???c ?i?u khi?n b?i PLC và quá trình có th? ???c ki?m soát hoàn toàn, ?? ??m b?o ch?t l??ng hàn, kh?ng xu?t hi?n hàn n?ng, hàn gi?


?u ?i?m v? thích ?ng các lo?i s?n ph?m:

   

Robot hàn t? ??ng có nhi?u ch?c n?ng nh? hàn ?i?m, hàn kéo, t? ??ng làm s?ch và b? qua, phù h?p v?i các lo?i linh ki?n ?i?n t?, nh? hàn ??c l? trình c?m tay , ?i?n t? , ?i?n tr?, b?ng m?ch in, m?ch u?n FPC và h?p che ch?n.

Có th? th?y r?ng, máy hàn t? ??ng có th? ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m m?t cách hi?u qu? và nang cao hi?u qu? s?n xu?t c?a doanh nghi?p, là s? l?a ch?n t?t nh?t c?a b?n khi mua thi?t b? t? ??ng hóa.久久精品免费看国产一区二区_欧美视频二区欧美影视_一本久久A久久精品综合_人妻有码中文字幕在线
<rt id="60mmi"><center id="60mmi"></center></rt>
<acronym id="60mmi"></acronym>
<rt id="60mmi"><small id="60mmi"></small></rt>